A-PROJE HİZMETLERİ

Arazi toplulaştırılması; aynı şahsa veya çiftçi ailesine ait, çeşitli nedenlerle, ekonomik üretime imkan vermeyecek biçimde veya toprak muhafaza ve zirai sulama tedbirlerinin alınmasını güçleştirecek derecede; parçalanmış, dağılmış, şekilleri bozulmuş dağınık, küçük arazi parçalarının ve hisselerinin bir araya getirilerek, muntazam şekiller halinde birleştirilmesi, bütünleştirilmesi ve işletmelerin yeniden düzenlenmesi işlemi olarak tarif edilebilir.

Yerleşme yerlerinde yapılaşmanın plan,fen,sağlık ve çevre şartlarına uygun gelişimini sağlamak amacıyla bulunduğu yere göre belediye veya valiliklerce yapılan ve bu yerlerde inşa edilecek resmi ve özel bütün yapıları düzenleyen imar planı hazırlama işlemidir. Bu imar planı neticesinde,parsellerin yeni mülkiyet ve kullanım durumlarını planlama işlemi yapılır.Bu uygulamalar genellikle 3194 sayılı imar kanunun 15,16,18 ve 19 numaralı maddelerine göre yapılır. Bu planlama neticesinde,söz konusu inşaatın ne şartta,ne şekilde ve ne kadar alanda yapılabileceğinin standartları uygulanır. Mülkiyet hakları ile birlikte ,teknik kadastro kriterlerinin uygulandığı,yaşamsal bir projedir.

Hali hazır Harita; İçinde bulunulan durumu gösteren harita anlamına gelir. Halihazır Harita’da nirengi, RS noktaları, poligon noktaları, binalar, binaların kat adedi, yollar, kaldırımlar, sokaklar, yol ve sokak dışında kalan yerlere ait yükseklik eğrileri, ağaçlar, elektrik direkleri, ada ve parsel sınırları ve numaraları vb. çalışılan alanda bulunan her şey gösterilir. Halihazır Haritalar, ” 1/2500 ve Daha Büyük Ölçekli Harita ve Planlarının Yapım Yönetmeliği ” esaslarına göre 1/1000 veya 1/2000 ölçekli olarak yapılır.
Özellikle kentsel alanlardaki yeni tasarımlar, yerleşim alanı planlama, imar uygulamaları, koruma alanlarındaki tarihi mekanların resterasyon ve tanıtım amaçlı modellenmesi, kent bilgi sistemi kapsamında ¸üç boyutlu kadastro uygulamaları, mekansal nesneleri içine alan park ve bahçe gibi peyzaj düzenlemeleri, mekansal alanlarda yol planlaması, orman ile mekan arasındaki ilişkileri düzenleme ve turizm amaçlı bir çok konu için, sanal ortamda gerçek dünyaya uyumlu olarak oluşturulmuş üç boyutlu görselleştirilmiş güncel modellere ihtiyaç duyulmaktadır.
Mühendislik hizmetlerinin tasarım, planlama ve uygulamalarında, günümüz teknolojileri ve yazılımlarının olmazsa olmaz koşulundan önemli bir işleve sahip olduğu bilinmektedir. Bu teknolojik uygulamalardan biri de; mekansal nesnelerin, jeodezik ve fotogrametrik tekniklerle elde edilmiş görsel ve sayısal verilerinin, üç boyutlu Bilgisayar Destekli Tasarımı yapılarak ve bu tasarım sonuçlarını CBS ile ilişkilendirerek, multimedya ortamında gerçek konumuna ve biçimine uygun görselleştirilmiş modelini kullanıcıların hizmetine sunmaktır.

Günümüzde Mühendislik bilimlerinde, doğada meydana gelen bir takım fiziksel olayların gözlemlenmesi, diğer olaylarla ilişkilendirilmesi ve ileriye yönelik kestirimlerinin yapılması, mühendislik uygulamaları sonucu yeryüzündeki değişimlerin izlenmesi, fiziksel yeryüzünün kara, deniz ve su alanları üzerindeki ve altındaki mekânlara ilişkin zamana bağlı konumsal bilgi üretimi, önemli yapıların yüksek duyarlılıklı ölçmelerle ve projesinde belirtilen standartlarla ilgili mekâna yerleştirilmesi, bu yapılardaki zamana bağlı konumsal değişimlerinin izlenmesi ve endüstriyel alanda bir takım mekanik nesnelerin üretim kalitesinin belirlenmesi Mühendislik Ölçmeleri olarak ele alınır.
Deformasyon ölçmeleri, mühendislik ölçmeleri içinde önemli bir yere ve konuma sahiptir. Gerek üzerinde yaşadığımız doğal ortamda, gerekse insan eliyle inşa edilmiş mühendislik yapılarında zamanla ortaya çıkabilecek geometrik değişimlerin (deformasyonların) sonuçları, insan hayatını ve onun güvenliğini yakından ilgilendirmektedir. Bu sebeple, mühendislik yapıları ve çevresindeki geometrik değişimlerin izlenmesi, belirlenmesi ve tanımlanması son derece önem taşımaktadır. Bu çalışmada, baraj, tünel, köprü gibi önemli mühendislik yapılarında ortaya çıkabilecek geometrik değişimlerin ve bu değişime yol açan bazı parametrelerin izlenmesinde kullanılan yöntem, donanım, ölçme ve analizinden söz edilmiştir. Önemli bir mühendislik yapısı olan Karakaya Demiryolu Köprüsü'nde deformasyon izlemek üzere oluşturulmuş olan klasik yöntemle deformasyon izleme sisteminden ve büyük barajlarımızda kurulmuş olan jeodezik ve jeodezik olmayan deformasyon tiplerinden bahsedilmiştir.

Yersel ölçü tekniklerinde ve fotogrametri uzak algılama sisteminde, yapılacak olan haritanın koordinatlandırılabilmesi için arazi ile harita rektifilasyonunu sağlamak amacıyla, yer kontrol noktalarıyla GPS ölçüm sistemi kullanılarak yapılan çalışmadır. Literatürde yer alan C1,C2,C3,C4 dereceli yer kontrol noktalarının TUTGA’dan çıkış alınarak koordinatlandırılmasıyla başlar. Diğer çalışmalar da kendi metodolojisi içinde devam eder.

Yol inşaatının görevi, yol taşıtlarına emin, çabuk ve sarsıntısız bir hareket sağlamak ve yapı malzemesi birleşimlerinde çeşitli etkilere en faydalı şekilde uymaktır. Bir yolun inşasında ortaya çıkabilecek problemler; inşaat tekniği, hareket tekniği ve ekonomik açıdan en uygun güzergahın seçilmesi, altyapı ve üstyapı problemleridir.

Mühendislik terminolojisi içerisinde, inşaat, altyapı ve üst yapı grubunda, jeodezi ve kamu ölçmeleri grubunda, arazi toplulaştırma ve imar konusunda danışmanlık, iş yönetimi ve kesin hesap işlerinin değerlendirilmesi, strateji ve planının yapılması işidir. Tüm bu iş gruplarının hukuki ve finansal yönetimleri de bu consult hizmetlerinin içerisine girmektedir.

Arazi Toplulaştırma, Tesis Kadastrosu, 22-a Kadastro Yenilemesi, 18. Madde uygulaması, Kadastro sayısallaştırma, Kamulaştırma gibi kadastronun, tapunun ve parsel numaralarının değiştiği projelerin sonunda, Tapu müdürlüklerinde bulunan TAKBİS sisteminde kayıtlı olması gereken *mdb verinin hazırlanması, kontrollerinin yaptırılması, tescilinin yapılması (yevmiye numarasının alınması) ve neticesinde Tapu Kütüğünün ve Tapu senetlerinin idarece onaylanacak şekilde basılması, hazırlanması işlerini kapsar.

B-İNŞAAT VE ALTYAPI HİZMETLERİ